Условия за кандидастване

Правила на конкурса за проекти "Мечта на живота"

Издание 2023 г.

Организатор на конкурса е сдружение „Мечта на живота“, регистриранo съгласно законодателството на Република Франция, с уникален номер W044006371, наричано за краткост по-надолу „Организатор“. Сдружение „Мечта на живота“ е подкрепено от Фондация „Жан-Ноел Торел“ в реализацията на настоящия конкурс.

Много фондации по света работят за лечението на тежки заболявания, облекчаване страданията на хората, борба с несправедливости или с човешкото въздействие върху планетата, но малко от тях се интересуват от щастието.

В същото време много хора са нещастни и пропускат възможността да реализират мечтите си или да достигнат пълноценно личностно развитие.

Това често се дължи на недобра образователна система или на житейски обстоятелства като крайна бедност, които не са им позволили да развият способностите си.

Водени от тези наблюдения и от вярата, че ако дадеш на някого една риба, ще го нахраниш за един ден, но ако го научиш да лови риба, му даваш храна за цял живот,  сдружение „Мечта на живота“ отправя покана за идейни проекти, свързани с реализацаията на таланти и заложби на хора в неравностойно положение, които допринасят за подобряването на заобикалящата среда, посредством предоставянето на безвъзмездна стипендия. 

Идейните проекти е желателно  да са в сферата на изкуството, науката, социалните дейности и опазването на околната среда.

  • Настоящият конкурс попада в обхвата на сдружение „Мечта на живота“.
  • Проектите следва да са насочени към личностно развитие на кандидата. Всеки кандидат кандидатства индивидуално в конкурса, като е нужно да осигури съдействие от страна на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение или фондация, отговаряща на условията посочени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Република България.
  • Проектът е желателно да е от обществен интерес или да е в полза на голяма група хора.
  • Всеки кандидат може да представи и кандидатства само с един идеен проект.
  • Проектът следва да се развива в областите на обществена солидарност/ спорт/ култура/ наука/ предприемачество/ здраве/ самореализация и др.
  • Всички кандидати следва да имат навършени 18 години към момента на избиране на победителите и да са граждани на Република България. (По изключение може да се разгледат и проекти на участници, които са на 16+ години).

Недопустимост за участие:

Организаторът няма да разглежда идейни проекти, постъпили от религиозни или политически организации. Няма да бъдат разглеждани и проекти постъпили от Търговски дружества, съгласно Търговския закон в Република България.

За да участвате, трябва да попълните въпросника, който е достъпен на уебсайта https://revesdevie.org/bg/: „Представете мечтата си“.

Към кандидатурата трябва да се приложат следните документи:

Формулярът за кандидатстване, изпратен на адрес bulgaria@revesdevie.org ; Прогнозен бюджет за осъществяване на Вашата мечта на живота; За организацията, с която си партнира кандидатът – копие от устава ѝ.

При нужда, Организаторът може да поиска допълнителни документи от кандидатите.
Всяка непълна кандидатура ще бъде отхвърлена. Кандидатите могат да представят снимки, видео клипове и всякакви други материали, полезни за представянето на тяхната мечта.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 23:59 ч. на 14 януари 2024 г. Кандидатурите се подават чрез попълване на онлайн въпросника на адрес https://revesdevie.org/bg/. Организаторът ще провери всички кандидатури и постъпили идейни проекти, като подготви списък с допуснатите кандидати.

Одобрените кандидатури ще преминат през оценяване на три етапа:

Предварителен подбор на проектите въз основа на съответствие с критериите от екипа на сдружение „Мечта на живота“.

Кандидатите, включени в краткия списък, са поканени да представят своя идеен проект пред жури.

Журито ще избере победителите.

Следва да се има предвид, че всяко свързване на кандидат или свързано с него лице с членовете на журито по време на процедурата за подбор е строго забранено и ще доведе до дисквалификация на кандидата.

На всеки етап от процеса на подбор кандидатите и победителите ще бъдат информирани за резултатите по електронната поща. Победителите ще получат награда в размер до 100.000 ( сто хиляди) лева в зависимост от мнението на журито и обосноваността на проекта. Журито ще определи броя на наградените проекти и сумата, която всеки един от тях ще получи. Наградата ще бъде изплатена под формата на безвъзмездни средства в пари и/или в натура (покриване на разходите по проекта на победителя).

Между орнизатора и наградените кандидати ще бъдат сключени допълнително договори, в които ще бъдат определени правата и задълженията на Организатора и наградените организации и кандидат, както и изплащането на наградата.

Организаторът няма да изплаща суми директно към кандидата. Сумите ще бъдат изплащани директно към трети страни, които са доставчици на услуги, от които кандидатът има нужда или към сдружения, които подкрепят кандидата. Третите страни доставчици на услуги могат да са както други юридически лица, така и други физически лица.

Проектите могат да са в следните области и структурирани по следния начин, но не само: финансиране на обучение; финансиране на подкрепата, необходима за стартиране/изпълнение на мечтата; финансиране на началните разходи, свързани с тяхната мечта (обучение, срещи, пътувания, комуникация и др.); наемане на технически ресурси за млад изпълнител, който иска да издаде първи сингъл; закупуване на оборудване (например за хора с увреждания) и т.н.

 

След 20 ноември 2023 г. ще бъде възможно да се кандидатства на платформата, като тази възможност изтича в 23:59 ч. на 14 януари 2024 г.

От 15 януари до 26 януари 2024 г. – предварителен подбор на кандидатите.

На 29 януари и 30 януари 2024 г. ще бъде организирано прослушване от журито на допуснатите кандидати.

През февруари 2024 г. ще бъдат обявени резултатите и сключени договорни споразумения с избраните кандидати.

Всички участници се ангажират да прочетат и приемат настоящите правила; да участват или да бъдат представлявани в изслушването организирано от журито.

Неучастието или липсата на представител за изслушването на журито автоматично води до изключване на кандидата от конкурса за проекти.

Получателят се задължава да изпълни проекта, за който е отпуснато безвъзмездното дарение, и да използва цялата помощ изключително за проекта.

За тази цел спечелилият кандидат ще докладва на Организатора за напредъка на проекта и ще изпрати всички съпътстващи документи (писма, снимки на проекта и др.).

В края на проекта, организацията, чийто кандидат е спечелил, изготвя писмен доклад, включващ всички относими документи, доказващи, че отпуснатите безвъзмездни средства действително са използвани за проекта, описан при кандидатстването.

Ако спечелилият кандидат и организацията, не изпълнят този ангажимент в срока предоставен от Организатора, последният си запазва правото да поиска възстановяване на цялата отпусната субсидия от спечелилия кандидат.

Организаторът и награденият кандидат ще се споразумеят за условията на комуникация около проекта чрез споразумение.

Снимките, предоставени по повод проекта „Мечта на живота“, могат да се използват за целите на комуникацията в социалните мрежи от страна на Организатора, като авторът си запазва изцяло авторските права върху предоставените материали, като същевременно няма да има никакви имуществени или неимуществени претенции към Организатора, ако последният реши да ги ползва с цел популяризиране на своята дейност по всякакъв начин, като например, но не само: публикации в социалните мрежи, на сайта на настоящия конкурс, печатни и хартиени материали и други.

Всички наградени участници дават предварителното си съгласие да участват, при нужда, в заснемането на видео или снимков материал, с цел популяризиране на дейността на Организатора, като условията ще бъдат уговаряни индивидуално с всеки награден участник.

Всеки одобрен кандидат следва най-късно в 3-месечен срок, считано от съобщаването му, че е избран, да предостави първоначално изискуемите документи и да направи първоначалните стъпки за реализиране на своята „Мечта на живота“. Подробен списък на нужните документи и условията ще бъдат уговаряни с всеки победител, в индивидуален договор.

Всеки одобрен кандидат следва най-късно в срок от 18 месеца, считано от съобщаването му, че е победител да реализира напълно своята „Мечта на живота“. Този срок може да бъде удължаван до максимум 24 месеца, по преценка на Организатора и при наличието на основателни причини.

При неспазването на който и да е от гореизброените срокове в настоящия член, Организаторът има право да откаже изплащането на дарението/или да изисква възстановяването му от одобрения кандидат, при положение, че му е било изплатено вече.

С участието си в проекта „Мечта на живота“, участникът приема всички правила и срокове предвидени в него и подробно разписани.

Организаторът си запазва правото, по своя преценка, да отложи, съкрати, удължи или отмени настоящия конкурс за представяне на проекти.

Организаторът не носи отговорност в това отношение и на кандидатите не се дължат парични или друг вид компенсации.

Всички промени в графика, условията на настоящия конкурс и подробна информация за начина на кандидатстване могат да бъдат открити на уебсайта https://revesdevie.org/bg/.

За допълнителна информация, моля, свържете се с :

"Мечта на живота"